KO One Return

2012GUIDANCE1 Season

A time quake propels Wang Dadong into the future, where he encounters a classmate named King who presides over the KO One.

Genres:International TV Shows, TV Comedies, TV Dramas

Cast:Jiro Wang, Pets Tseng, Sam Lin, Xu Ming-jie, Sylvia Wang, Monkey Shao, Zhang Hao Ming, Na Wei-hsun

Production Country:Taiwan

 Zhong ji yi ban (2005) on IMDb

Click to Rate:

Added to Netflix:April 30, 2019

Similar Titles

Popular

Recently Viewed